"Ubi malum ibi remedium" Doktor Akupunktury Jacek Wikarski

REGULAMIN

Regulamin umawiania wizyt

Kotwica § 1. Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin świadczenia usług określa zakres i warunki umawiania i rezerwacji terminu wizyt za pośrednictwem dedykowanej infolinii

Definicje:

 • Cennik – cennik Usług, udostępniany Pacjentowi na Stronie internetowej Usługodawcy,

 • Pacjent – osoba fizyczna, który korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę,

 • Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, udostępniony nieodpłatnie na stronie www.alergikus.pl w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie, tak aby umożliwić swobodne zapoznawanie się z postanowieniami Regulaminu przed ich akceptacją,

 • Strona internetowa – strona Usługodawcy, 

 • Usługa – usługa świadczona przez Usługodawcę, polegająca na udostępnieniu Pacjentowi możliwości umawiania telefonicznego wizyty, opłaty rezerwacyjnej terminu wizyty drogą elektroniczną,
  Usługodawca – Medicus BioKlinik Sp. z o.o. prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą  Medicus BioKlinik Sp. z o.o. z siedzibą w 04-036 Warszawa Aleja Stanów Zjednoczonych 32/u10 NIP 1132856081, tel.: +48 509844448

 • Przedpłata / opłata rezerwacyjna – jest elementem umowy rezerwacyjnej. Usługodawca określa jej wysokość, reguły zwrotu czy sposób uiszczenia. W zależności od ustaleń stron, opłata rezerwacyjna może być zaliczką, zadatkiem lub mieć charakter mieszany. Opłata dotyczy oczekiwania wybranego specjalisty w bloku startowym na Pacjenta, który potwierdził wizytę, ale z różnych powodów na nią nie dotarł. Opłata ta pokrywa także koszty ogólnie pojętej gotowości do świadczenia usług, w tym pracy rejestracji i asysty medycznej.

 1. Aby móc korzystać z Usługi, należy zapoznać się dokładnie z treścią Regulaminu oraz zaakceptować jego warunki. Brak akceptacji warunków Regulaminu uniemożliwia korzystanie z Usługi.

 2. Pozostałe usługi, tj. wizyta, odbywają się osobiście w gabinecie, w terminie i miejscu wskazanym przy rezerwacji terminu. Warunki świadczenia pozostałych usług nie są objęte Regulaminem.

§ 2. Sposób korzystania ze świadczonych usług i opłaty

 1. Rezerwacja terminu wizyty odbywa się za pośrednictwem dedykowanej Infolinii.

 2. Pacjent rezerwujący wizytę zobowiązany jest:

 1. podać wymagane dane: imię i nazwisko, numer telefonu oraz adres e-mail;

 2. w przypadku wizyt pierwszorazowych oraz kolejnych odwołanych niezgodnie z zasadami regulaminu uiścić przedpłatę / opłatę rezerwacyjną w formie zadatku w wysokości podanej w linku rezerwacyjnym stanowiącą część ceny wizyty wskazanej przy wyborze jej terminu.

 1. Podanie danych przez Pacjenta jest równoznaczne ze złożeniem jego oświadczenia o zgodności z prawdą wszelkich danych udostępnionych Usługobiorcy oraz posiadaniu pełnej zdolność do czynności prawnych, lub w przypadku jej ograniczenia posiadaniu niezbędnej zgody opiekuna prawnego.

 2. Po podaniu niezbędnych danych, na adres e-mail lub/i SMS podany przez Pacjenta w formularzu rejestracyjnym zostanie wysłany link prowadzący do strony umożliwiającej uiszczenie przedpłaty / opłaty rezerwacyjnej.

 3. Warunkiem dokonania rezerwacji terminu wizyty w przypadku wizyt pierwszorazowych oraz kolejnych odwołanych niezgodnie z zasadami regulaminu jest uiszczenie przedpłaty / opłaty rezerwacyjnej w formie zadatku w wysokości podanej w linku rezerwacyjnym stanowiącym ustalony procent ceny wizyty wynikającej z cennika. Przedpłatę uważa się za dokonaną dopiero po jej zaksięgowaniu na rachunku bankowym Usługodawcy lub potwierdzeniu wpłaty przez serwis PayU.

 4. W razie braku uiszczenia przedpłaty / opłaty rezerwacyjnej po otrzymaniu linka rezerwacyjnego do wpłaty przed wybranym terminem wizyty, termin ten uznaje się za nierezerwowany i dostępny dla pozostałych potencjalnych pacjentów.

 5. Przedpłatę można uiścić w następujący sposób:

 1. za pomocą przesyłanego linka rezerwacyjnego na wskazany numer SMS lub/i adres e-mail,

 2. przelewem bankowym na rachunek bankowy Usługodawcy.

 1. Informację o zaksięgowaniu przedpłaty i potwierdzeniu rezerwacji terminu lub jego anulowaniu z powodu braku uiszczenia przedpłaty Pacjent otrzyma niezwłocznie na adres e-mail wskazany w formularzu rejestracyjnym.

§ 3. Reklamacje

 1. Pacjent ma prawo zgłaszać reklamacje związane z Usługą za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail Usługodawcy wskazany w niniejszym Regulaminie.

 2. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi maksymalnie 14 dni roboczych licząc od daty otrzymania reklamacji.

§ 4. Odwołanie lub zmiana terminu wizyty
4.1 Wizyta pierwszorazowa

 1. Odwołanie wizyty pierwszorazowej w zarezerwowanym terminie możliwe jest najpóźniej 72 h przed tym terminem. W przypadku braku stawiennictwa na umówionej wizycie i braku odwołania we wskazanym terminie, uiszczona przedpłata / opłata rezerwacyjna nie podlega zwrotowi. W przypadku gdy termin rezerwacji przypada w poniedziałek lub wtorek, odwołanie powinno być zgłoszone najpóźniej w poprzedzający czwartek do godziny 12:00.

 2. W przypadku braku stawiennictwa na umówionej wizycie i braku odwołania we wskazanym terminie, uiszczona przedpłata / opłata rezerwacyjna nie podlega zwrotowi.

 3. Odwołanie zarezerwowanego terminu wizyty jest możliwe jedynie telefonicznie poprzez podany w Regulaminie numer telefonu wraz z wysłaniem formularza dostępnego na stronie internetowej pod podanym niżej linkiem Usługodawca nie przewiduje innej możliwości odwołania rezerwacji. 
  https://alergikus.pl/anulowanie_wizyty/

 4. Brak stawiennictwa na umówionej wizycie lub brak odwołania we wskazanym terminie skutkuje przepadkiem przedpłaty / opłaty rezerwacyjnej. Przedpłata / opłata rezerwacyjna nie podlega zwrotowi niezależnie od przyczyny.

 5. Spóźnienie się Pacjenta na zarezerwowany termin wizyty w przypadku jej odbycia skutkuje jej skróceniem o czas spóźnienia, przy czym opłata pozostaje bez zmian. W razie spóźnienia przekraczającego połowę planowanego czasu trwania wizyty Usługodawca uprawniony jest do anulowania rezerwacji terminu wizyty, co skutkuje przepadkiem przedpłaty / opłaty rezerwacyjnej. Przedpłata nie podlega zwrotowi niezależnie od przyczyny spóźnienia.

 6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odwołania zarezerwowanego terminu wizyty najpóźniej na godzinę przed wyznaczonym terminem. W razie odwołania Usługodawca zaproponuje Pacjentowi nowy termin wizyty. W przypadku braku akceptacji nowego terminu wizyty lub niezaproponowania go Usługodawca zwróci Pacjentowi całość uiszczonej przedpłaty / opłaty rezerwacyjnej.

 7. Usługodawca dokona zwrotu przedpłaty w terminie 7 dni od dnia odwołania zarezerwowanego terminu wizyty zgodnie z Regulaminem.

  § 4. Odwołanie lub zmiana terminu wizyt kolejnych
  4.2 Wizyta kolejna

 8. Odwołanie wizyty w zarezerwowanym terminie jest możliwe bez żadnych konsekwencji do godziny 18.00 dnia poprzedzającego umówiony termin.  W przypadku gdy termin rezerwacji przypada w poniedziałek, odwołanie powinno być zgłoszone najpóźniej w poprzedzający piątek do godziny 12:00.

 9. W sytuacji braku stawiennictwa na umówioną wizytę bez jej terminowego odwołania (do godz. 18.00 dnia poprzedniego, lub do godz. 12.00  w poprzedzający piątek gdy wizyta ustalona jest na poniedziałek) Pacjent, jest zobowiązany do opłacenia połowy jej kosztu przy kolejnej wizycie.

 10. Gdy Pacjent nie przyjdzie na umówioną wizytę bez uprzedniego poinformowania o tym Medicus BioKlinik Sp. z o.o., lub gdy terminowo nie odwoła wizyty Klinika ma możliwość anulowania kolejnych rezerwacji.

 11. Odwołanie zarezerwowanego terminu wizyty kolejnej jest możliwe jedynie telefonicznie lub wiadomość SMS (+48 509 844448)  poprzez podany w Regulaminie numer telefonu. Usługodawca nie przewiduje innej możliwości odwołania rezerwacji. 

 12. Nieobecności (trzy) nieodwołane zgodnie z wprowadzonymi zasadami są notowane w karcie Pacjenta i przy następnej wizycie Pacjent awansuje do grupy „opłata rezerwacyjna”, co oznacza, że nawet kolejna rezerwowana wizyta powinna zostać przedpłacona 100% opłatą rezerwacyjną terminu. Pacjent otrzyma odpowiedni link do płatności. 

 13. Spóźnienie się Pacjenta na zarezerwowany termin wizyty w przypadku jej odbycia skutkuje jej skróceniem o czas spóźnienia, przy czym opłata pozostaje bez zmian. W razie spóźnienia przekraczającego połowę planowanego czasu trwania wizyty Usługodawca uprawniony jest do anulowania rezerwacji terminu wizyty, co skutkuje przepadkiem przedpłaty. Przedpłata nie podlega zwrotowi niezależnie od przyczyny spóźnienia.

 14. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odwołania zarezerwowanego terminu wizyty najpóźniej na godzinę przed terminem. W razie odwołania Usługodawca zaproponuje Pacjentowi nowy termin wizyty. W przypadku braku akceptacji nowego terminu wizyty lub niezaproponowania go Usługodawca zwróci Pacjentowi całość uiszczonej przedpłaty.

 15. Usługodawca dokona zwrotu przedpłaty w terminie 7 dni od dnia odwołania zarezerwowanego terminu wizyty zgodnie z Regulaminem.

§ 5. Wymagania techniczne

 1. Dostęp do Strony internetowej i formularza rejestracji wizyty możliwy jest na urządzeniu komputerowym lub mobilnym przy spełnieniu następujących warunków:

  1. korzystania z jednej z następujących przeglądarek: Internet Explorer, Microsoft Edge, Chrome, Mozilla Firefox, Opera lub Safari,

  2. korzystanie z jednego z systemów operacyjnych: Windows, macOS, Linux/Ubuntu,

  3. minimalne wymagania sprzętowe:

 1. Procesor Pentium 4 lub nowszy wspierający SSE2 (wszystkie współczesne procesory),

 2. 512MB pamięci RAM dla systemów 32-bitowych oraz 2GB pamięci RAM dla systemów 64-bitowych,

 3. minimum 200 MB wolnego miejsca na dysku do przechowywania danych tymczasowych i ciasteczek,

 4. stałe połączenie do sieci Internet.

 1. Do dokonania rezerwacji za pośrednictwem formularza konieczne jest posiadanie przez Pacjenta:

 1. rachunku bankowego,

 2. konta poczty elektronicznej,

 3. telefonu stacjonarnego lub komórkowego.

§ 6. Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu.

 2. Wszelkie spory między Usługodawcą a Pacjentem będą rozstrzygane w sposób polubowny.

 3. W przypadku nierozwiązania sporów na drodze polubownej, między Usługodawcą, a Pacjentem, sądem właściwym jest Sąd właściwy miejscowo i rzeczowo dla miejsca siedziby Usługodawcy.

 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.

 5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2022 rok                                                         

 • Testy alergiczne bardzo skuteczne. Polecam

  thumb Waldemar Chmielnicki
  3 listopada, 2022

  Trafiliśmy tu rodzinnie z Krakowa. Polecono nam tego doktora i jak się okazało warto było czekać na wizytę prawie pół roku. Jesteśmy po prawie 8 miesiącach terapii i problem astmy zanikł u Leosia. Coś niesamowitego jak medycyna naturalna potrafi uzdrawiać. Korzystamy z jonizacji ujemnej doktora nawet zabieramy urządzenia na wakacje. A wszystko dzięki wiedzy dr wikarskiego.

  thumb Tomek Bober
  3 września, 2022

  Jestem zadowolony z terapii odczulającej polecam

  thumb Bartek Mlynarczyk
  3 sierpnia, 2022
 • Witam miałam problem z endometriozą oraz bólami migrenowymi. Doktor Jacek postawił skuteczną diagnozę. Przeżyłam ponad roczną dietę i kilkadziesiąt skutecznych zabiegów z zakresu medycyny biorezonansowej. Wizyta ginekologiczna wyszła ok więc stwierdzam terapia i diagnoza trafna.

  thumb Agnieszka Kozakiewicz
  28 października, 2022

  Polecam! Szybko i sprawnie wykonywane testy

  thumb Emila Emsi
  3 sierpnia, 2022

  Polecam!

  thumb Klaudia Klaudia
  3 sierpnia, 2022
 • Polecam!

  thumb Marcin Jawor
  3 października, 2022

  Piękna pani Ania

  thumb Marcin Chmielewski
  20 października, 2022

  Polecam klinikę Alergikus i Pana dr. Wikarskiego oraz Panią dr Szczepanek. Szczególna pomoc memu dziecku wyjścia z astmy. Duszności minęły po kilku miesiącach od wykonanych terapii alergicznych. Teraz rozpoczynamy odciążanie według piramidy chorobowej doktora. Dziękuję.

  thumb Agnieszka Walc
  3 października, 2022
 • Polecam choć terminy na oczekiwanie na pierwszą wizytę bardzo długie. warto jednak było odczekać swoje. Po półrocznej terapii widać efekty jej zastosowania. Problemy zatokowe jakie mi doskwierały są mam nadzieję już tylko złym wspomnieniem. jeszcze raz polecam

  thumb karolina
  27 października, 2022

  Córeczka miała dolegliwości z bólem brzucha od co najmniej 3 lat. Lekarze rozkładali ręce. Trafna diagnoza dr wikarskiego, zastosowanie diety eliminacyjnej i po problemie.

  thumb Bartosz Niedzielski
  3 sierpnia, 2022

  Polecam było warto. Czekałam z opinią do ukończenia terapii która trwała prawie 2 lata. Po objawach neuroboreliozy nic nie pozostało. Świetna metoda i prowadzący Pan Jacek.

  thumb Anita Berkowska
  3 października, 2022
 • Rewelacyjny kontakt z klientem, wręcz wzrór, oby tak dalej. Pozdrawiam.

  thumb Rafał Narobski
  3 października, 2022

  Duża klinika na  wysokim poziomie podziękowania Panu doktorowi Jackowi. Nie wiem jak byłoby gdyby nie jego zaangażowanie i pomoc w zdrowie naszego dziecka które  dalej nie choruje a astma to już przeszłość.

  thumb Zuzanna Zaleska
  27 października, 2022

  Kompleksowo do moich problemów nie podszedł do tej pory nikt. Dopiero pan dr Wikarski pomógł mi je zrozumieć i zwalczyć zgodnie z przyczyną choroby (piramidą). Minęło już ponad 6 miesiecy od ostatniej wizyty,  trzymam się wszystkich wytycznych i jest coraz lepiej. Objawy znacznie wyhamowały. Po migrenach i zatokach ani śladu.

  thumb Damian Skóra
  3 października, 2022
 • Krwawienia z jelita grubego, zły stolec i złe samopoczucie. Z takimi objawami zgłosiliśmy się do Kliniki dr wikarskiego. Badanie satysfakcjonujące i mega wiedza z medycyny. Jestem po kilku terapiach na diecie z wykrytych nietolerancji pokarmowych i olbrzymia poprawa. Męczyliśmy się z moimi objawami ponad kilka lat a tu odnaleźliśmy mega pomoc. Dziękuję

  thumb Jarek Wolak
  3 października, 2022

  Wiedza, doświadczenie i pomoc to to co uzyskalismy w Klinice pana Wikarskiego.

  thumb Krzysztof Domaradzki
  20 października, 2022

  Właściwy człowiek na właściwym miejscu. Wspaniała klinika doktora Wikarskiego.

  thumb Ola Bator
  3 września, 2022
 • Trafna diagnoza i trafne terapie. Choroba znacznie mniej już mi daje we znaki. Dziękuję.

  thumb Radosław Kuchciński
  3 sierpnia, 2022

  Pan doktor Wikarski ma opracowaną świetną metodą postrzegania pacjenta i jego chorób według piramidy przyczyny choroby. Rozpoczyna od terapii na alergenach zapalnych i kończy na czyszczeniu całościowym organizmu z toksyn i materiałów biologicznych czyli pasozytach, grzybach itp. Moja skóra poprawiła się po 6 miesiącach terapii diametrialnie. Stwierdzono ŁZS z którym borykałem się ponad 15 lat.

  thumb Kamil Wierzba
  3 września, 2022

  Bardzo ciepła, empatyczna postawa lekarza Wikarskiego. Dostałam odpowiedź na wszystkie pytania i rozwiano moje wątpliwości. Polecam

  thumb Anna Karolak
  3 listopada, 2022
 • Polecam każdemu. Próbowałem wiele metod na moją astmę. Po kilkunastu wizytach jak ręką odjął . Dla mnie to jedyna i skuteczna metoda. Pan dr Jacek Wikarski warty polecenia.

  thumb Adam Bielewski
  3 sierpnia, 2022

  Problem ze stawami ustąpił po kilkunastu zabiegach. Polecam doktora Jacka i całą załogę Bioklinik Alergikus.

  thumb Mirek Sonia
  27 października, 2022

  Bardzo się cieszę, że trafiłem właśnie tutaj! Wszystko od początku w bardzo miłej atmosferze oczywiście pełny wywiad, diagnoza i dobranie leczenie.

  thumb Tadeusz Moskal
  27 października, 2022
 • Trafiłam tu z kontaktu i polecenia koleżanki. Rzeczywiście jak widzę są postępy z moimi dolegliwościami. Polecam

  thumb Wioletta Małek
  20 października, 2022

  Bardzo dobra klinika medycyny naturalnej. Nie są najtańsi ale warto nie cena tu się przy zdrowiu liczy tylko profesjonalizm i pomoc. W naszym przypadku u dziecka ewidentna poprawa. Dziękujemy dr Wikarskiemu za okazaną pomoc.

  thumb Jacek Nowakowski
  3 października, 2022

  Bardzo profesjonalna porada. Rzetelne i profesjonalne podejście do problemu, Bardzo miła i sympatyczna obsługa.

  thumb Lilka
  31 października, 2022
 • Jestem bardzo zadowolony, pomogli nam tutaj bardzo, dzięki.

  thumb Damian Sliwa
  3 września, 2022

  Bardzo długie kolejki na pierwsze wizyty ale warto bo objawy skórne u dziecka ustąpiły. Odczulanie trafione w 100% POLECAM Alergia wróciła po jakimś 1,5 roku ponowiłam testy i znowu pomogło. Teraz dodatkowo szukamy patogenów i wykonałam diagmostykę KTT aby poszukać prztczyny choroby. Zaczynamy teraz terapie i zobaczymy co dalej.

  thumb Joanna walewska
  27 października, 2022

  Polecam. Przemili i bardzo kompetentni fachowcy. Wizyta pomogła mi w znalezieniu źródła przyczyny choroby oraz leczeniu mojego zdrowotnego problemu zgodnie z wytycznymi wg przyczyn choroby dr Wikarskiego.

  thumb Bartosz Nowacki
  3 października, 2022

Nota

Wszelkie materiały i treści udostępniane na stronach firmy Medicus Pharma Sp. z o.o. , a w szczególności: teksty, grafika, znaki towarowe i handlowe, dane oraz tłumaczenia treści, jak również wszelkie inne elementy składowe umieszczone w ramach strony internetowej, chronione są prawem autorskim firm, jej podwykonawców, partnerów oraz kontrahentów, jak również prawami autorskimi producentów towarów, usługodawców lub innych osób trzecich. Wszelkie kopiowanie treści zamieszczonych na stronie jest zabronione i będzie zgłaszane odpowiednim organom. Ustawa z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Nota

Prowadzone przez wymienioną spółkę oraz spółki zależne usługi należą do medycyny MKA (komplementarnej i alternatywnej) tzw. medycyny naturalnej. Medicus Pharma Sp. z o.o. nie prowadzi działalności medycyny konwencjonalnej. Działalność Spółki w zakresie medycyny komplementarnej i alternatywnej zmierza i służy bezpośrednio do profilaktyki, zachowaniu lub poprawy stanu zdrowia człowieka. Ta strona używa pliki cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

UE

Z rezolucji 1206 na temat europejskiego podejścia do medycyny niekonwencjonalnej, opublikowanej przez Radę Europy w 1999 roku wynika iż medycyna komplementarna i alternatywna może być praktykowana zarówno przez terapeutów, naturopatów nie-lekarzy (well trained practitioners) jak i lekarzy. Właściciel serwisu nie ponosi odpowiedzialności za błędy, ani żadne konsekwencje wynikające z zastosowania informacji zawartych w tym serwisie. Terminologia i objawy chorobowe podane na niniejszej stronie są wg medycyny akademickiej.

© 2019 Alergikus – BioKlinik. All Rights Reserved.

Szybki kontakt!
+
Wyślij!